O NAMA

  • Jugoslovenski komitet za površinsku eksploataciju je dobrovoljna društveno-strucna organizacija inženjera za površinsku eksploataciju i strucnjaka drugih specijalnosti koji rade u površinskoj eksploataciji Iežišta mineralnih sirovina.
  • Jugoslovenski komitet za površinsku eksploataciju je organizacija otvorena za saradnju sa drugim društvenim organizacijama na strucnim pitanjima iz oblasti površinske eksploatacije mineralnih sirovina ili pitanjima koja su od interesa za clanstvo, na bazi medusobnog uvažavanja i poštovanja samostalnosti u radu..
  • Na tradicijama organizovanja i udruživanja inženjera na prostorima Srbije, Komitet se udružuje u Savez inženjera i tehnicara Srbije, gde izražava i zadovoljava interese clanstva i zajednicke interese.
  • Jugoslovenski komitet za površinsku eksploataciju vrši i usluge inženjeringa, projektovanja, premeravanja i kartiranja zemljišta, ispitivanja građevinskog materijala i zemljišta, kontrolu kvaliteta i kvantiteta robe, obrade podataka.
  • Jugoslovenski komitet za površinsku eksploataciju pruža i istraživačko-razvojne usluge, ekonomske, organizacione
    i tehnološke usluge zatim usluge izdavačke delatnosti, usluge reklamiranja i ekonomske propagande.

JUKOM

1

Kontakt

Telefon: +381 (63) 385 - 235;
E-mail: office@jukom.org.rs

Sekretarijat

Kneza Miloša 7, Beograd;